دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : جمشید   پژویان

پست الکترونیکی : j-pazhouyan@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اقتصاد

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1371/11/15

جمشید پژویان

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^